מטעם איגוד תזמורות בריטיות .

מציג את הפעילות החדשנית של התזמורות בישובים כפריים והמאמצים להגיע לקהלים באזורים נידחים באנגליה.

"Beyond-the-Concert Hall"

Orchestras working in rural and isolated communities

ABO - Association of British Orchestras, 2009