תקנון העמותה

 


קלאסיקלי 

CLASSICALI 

 

 תקנון 

 

סימן א': חברות1. קבלת חברים

   (א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

   (ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:

        "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותת קלאסיקלי. מטרות העמותה ותקנונה 

         ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה 

         הכללית של העמותה".

   (ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד; סירב הוועד לקבל 

       את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

.

 2. זכויות וחובות של חבר

   (א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל

        הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.

   (ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

   (ג) הוועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על

        החברים.

   (ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר

        ערב פקיעת חברותו, בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

.

 


3. פקיעת חברות

   (א) החברות בעמותה פוקעת:

        (1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;

        (2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש;

        (3) בהוצאתו מן העמותה.

   (ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד

        הטעמים הבאים:

        (1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

        (2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

        (3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

        (4) החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

   (ג) לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות

       נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2)

       או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

.

 

 

4. מתן הודעות לחבר

   הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או

   יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או בדואר אלקטרוני אל כתובת הדואר

   האלקטרוני שרשומה בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו

   הרשום בפנקס החברים.

.


סימן ב': האסיפה הכללית


5. זמן ומקום

   יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הוועד.

.6. הזמנה

   אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום,

  שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

.7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

   אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת,

  תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת

   הביקורת. האסיפה יכולה לבחור יו"ר עמותה ולקבוע את סמכויותיו. אם לא נבחר יו"ר

   עמותה, יו"ר הוועד המנהל ישמש יו"ר העמותה.

.8. מנין

   (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה

        נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת

        מספר הנוכחים.

  (ב)  לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית,

        ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו

        יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

.9. יושב ראש ומזכיר

   אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

.10. החלטות

     החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה

     דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע. החלטות

     החתומות על ידי כל חברי העמותה יראו אותן כהחלטות שהתקבלו באסיפה כללית וזאת

     למעט החלטות לעניין שינוי שם, מטרות ותקנון והחלטות בדבר אישור הדו"ח הכספי

     ופירוק מרצון של העמותה.

.11. פרוטוקול

     מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.


.

סימן ג': הוועד12. מספר חברים

     מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים.

.13. תקופת כהונה

     (א) הוועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר

           הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.

     (ב) חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד

            יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

.14. השלמת הוועד

     (א) נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה

          לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או

          הנותר להמשיך לפעול כוועד.

     (ב) חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר

          העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

.15. ישיבות הוועד

     הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך

     ניהולן.

.16. החלטות

     החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, רשאי

     יושב ראש הוועד להכריע. החלטת כל חברי הוועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא

     בישיבת הוועד.

.17. פרוטוקול

     הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

.18. זכות הייצוג

     הוועד יסמיך שניים או יותר מבין חבר העמותה ו/או עובדיה, לפחות, שחתימתם יחד,

     בצרוף חותמת העמותה, או בתוספת שמה המודפס, תחייב את העמותה.


.

סימן ד': ועדת הבקורת19. תחולת הוראות

     הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.


סימן ה': סניפים20. הקמת סניפים

     העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי

     ניהול ענייניהם.

.

סימן ו': נכסים לאחר פירוק21. העברת נכסים עודפים

     פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי

     מוסד ציבורי אחר, בעל מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא

     יחולקו בין חבריה.


.

סימן ז': שונות22. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל

     צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.